d_navi47

 

비전

글로벌경쟁력을 갖춘 창의적인 영어 인재의 양성

 

 

우리가 살고 있는 시대는 전세계가 하나로 묶인 global network의 시대이며 모든 사람들이 국적에 상관없이 함께 일하고 함께 경쟁하며 시간과 장소의 제약을 받지않는 무한경쟁의 시대입니다.

 

이제 영어는 우리가 살아가는 수단일뿐 아니라 생존의 keyword가 되었습니다. 영어를 배우는 이유도 과거 읽고 쓰는 법을 배워서 선진문물을 받아들이던 Input중심에서 자신의 생각과 주장을 당당하게 표현하는 Output 중심으로 변화하고 있습니다. 따라서 앞으로의 영어 교육은 자유롭게 자신의 의사를 표현할 수 있는 능력을 배양하는데 목표를 두어야 합니다.

 

또한 글로벌화된 경쟁에서 우위를 점하기 위한 가장 기본적인 전략은 우수한 인적 자원을 길러내는 교육일 수밖에 없습니다. 이를 위해서는 실용영어에 더하여 고급화된 전문지식을 갖추는데 필요한 읽기/쓰기분야의 체계적인 교육 또한 절대적으로 필요합니다.

 

이를 위해서는 학습자의 균형잡힌 영어 경쟁력 함양을 위해 체계화된 영어 교육프로그램과 시스템을 갖추고 고객님들이 글로벌경쟁력을 갖춘 창의적인 영어 인재라는 비전을 이루어나가시도록 최선을 다하겠습니다.

 

 

 

 

 

Giới thiệu    |    Chính sách quyền riêng tư    |    Quy định khóa học

Doanh nghiệp : SS English Academy /  Giám đốc : Samuel Son / TEL : 028 6272 3699

Trụ sở chính : 371/5 Hai Bà Trưng, F.8, Quận 3, Tp.HCM

 Giấy phép kinh doanh : 0107545260 / E-Mail : info@ss.edu.vn

copyright(c) 2020 SS ENGLISH ACADEMY. All rights reserved.